LBRN

Rejestr i jego zadania...

        Województwo Lubuskie zalicza się do grupy mniejszych województw i zajmuje powierzchnię 13.989 km2 , a zamieszkuje je 1.023 000 mieszkańców. Województwo składa się z dwóch subregionów, to jest gorzowskiego, zamieszkiwanego przez 381,100 mieszkańców oraz zielonogórskiego z populacją 628,100. Gorzów Wlkp.125 tyś mieszkańców i 118 tyś. Zielona Góra stanowią stolice województwa (Gorzów Wlkp. z siedzibą Wojewody, a Zielona Góra z Urzędem Marszałkowskim). Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych ma swoją siedzibę w Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Powstał 13 września 2000 roku, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (DS.IV.8020/19/2000). Zadaniem Rejestru Nowotworów jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności oraz analiza gromadzonych danych. Rejestr Nowotworów gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do struktury i wielkości. Najważniejszym z zadań, jakie stoi przed Rejestrem, jest gromadzenie informacji, które mogą być wykorzystywane do badań naukowych, opracowań, publikacji, śledzenia losów pacjenta oraz w programach zwalczania nowotworów złośliwych (badania przesiewowe). Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie Ustawy O Statystyce Społecznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (na rok 2006 Dz. U. z dnia 19 lipca 2005r. nr 178, poz. 1485). Nakłada ona na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) obowiązek zgłaszania co miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) do wojewódzkiego rejestru nowotworów wszystkich przypadków rozpoznania bądź podejrzenia nowotworu złośliwego. Dane z Lubuskiego Rejestru Nowotworów przesyłane są rokrocznie do 30 czerwca, do Krajowego Rejestru Nowotworów mieszczącego się w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytucie Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, gdzie są weryfikowane i łączone w ogólnopolski zbiór roczny. Dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań zbierane są na podstawie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N - 1a), która jest podstawową formą służącą do rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe, a ponadto do obserwacji losów chorych z chorobą nowotworową od sposobu ustalenia rozpoznania do czasu przeżycia. W Polsce obowiązuje obecnie ICD-10, X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1994rok), zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku (Dz. Urz. MZiOS 1996, nr 13, poz. 35). Do zadań Lubuskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych jest wydawanie biuletynów z uwzględnieniem współczynników standaryzowanych, odsetek i współczynników surowych. W celu przedstawienia statystyki zachorowalności i umieralności, aby była porównywalna w czasie i między różnymi populacjami musimy korzystać z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę. Zapadalność ( zachorowalność) jest zdefiniowana jako liczba nowych przypadków danej choroby w określonym przedziale czasu i w określonej populacji. Miernikiem zapadalności jest współczynnik zapadalności określający liczbę nowych zachorowań w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji (np. na 1000000 mieszkańców). Umieralność jest zdefiniowana analogicznie jak zapadalność, przy czym zdarzeniem, które jest zliczone to zgon powodu określonej choroby. Miernikiem umieralności jest współczynnik umieralności określający liczbę zgonów z powodu danego schorzenia w określonym czasie na jednostkę populacji. Chorobowość określa liczbę wszystkich chorych na daną chorobę w określonym czasie w danej populacji. Współczynnik chorobowości wyraża liczbę wszystkich chorych na dane schorzenie w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji. Standaryzacja współczynników jest konieczna, gdy chcemy porównać między sobą dwie lub więcej grup, lub obserwować jedną populację w dłuższym okresie czasu. Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodów nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu ( 2004 rok) zależy zarówno od wielkości populacji jak i jej struktury wieku. Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 ludności badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji. Wielkość współczynników surowych zależy wyłącznie od ilości przypadków danej choroby i wielkości populacji, nie zależy natomiast od struktury wieku populacji. Standaryzacja współczynników umieralności pozwala na uniezależnienie porównywanych współczynników od różnic w strukturze wieku ludności. Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki cząstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najczęściej stosowany jest standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności ( umieralności). Współczynniki standaryzowane określają ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Wskaźnik struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zarejestrowanych zachorowań ) na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zgłoszonych zachorowań) przedstawionych w procentach.